Revoluce v nakupování

Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky služby SMSvoucher

  1. Služba SMSvoucher (dále také jen „Služba“) je klientskou službou pro registrované členy klubu SMSvoucher (dále jen „Uživatele“). Uživatel je subjekt registrovaný u provozovatele Služby SMSvoucher, společnosti Neogenia s.r.o., Ič: 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno (dále jen „Neogenia“).
  2. Definice pojmů:
   • Uživatelem je konečný zákazník – fyzická nebo právnická osoba.
   • Poskytovatelem je podnikatel, který nabízí zboží či služby (dále také jen „Plnění“).
   • Inzerentem je Poskytovatel, který uzavřel s Neogenií Dohodu o poskytování Služby SMSvoucher; kde se v těchto podmínkách hovoří o Poskytovateli, má se na mysli i Inzerent.
  3. Služba SMSvoucher zprostředkovává nákupní příležitosti pro Uživatele u Poskytovatelů Služby. Uživatel má prostřednictvím služby SMSvoucher možnost vyhledání nabídek Poskytovatelů dle druhu nabídky. Poskytovatel má prostřednictvím služby SMSvoucher možnost získání nových klientů a případně jejich následné oslovování.
   • Uživatelem je konečný zákazník – fyzická nebo právnická osoba.
   • Inzerentem je podnikatel, který nabízí zboží či služby (dále také jen „Plnění“).
  4. Jakmile se Uživatel rozhodne využít nabídku Poskytovatele, na mobilním zařízení či počítači zvolí možnost získání SMSvoucheru. Na základě tohoto kroku je mu Neogenií automaticky vygenerován unikátní slevový kód (SMS voucher), který je Uživateli doručen jako SMS zpráva a e-mailová zpráva. Tímto kódem se Uživatel prokáže u Poskytovatele při nákupu zboží nebo služby dle akční nabídky Poskytovatelea po ověření Poskytovatelem má Uživatel nárok na poskytnutí Plnění dle akční nabídky Poskytovatele.
  5. Získání SMS voucheru je jen projevením zájmu Uživatele bez právní relevance. K uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem dochází až na základě jednání přímo mezi nimi. Neogenia pouze zprostředkovává příležitost k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, tedy nijak neodpovídá za uzavření obchodu, ani za případné jednání Poskytovatele na základě SMS voucherů získaných ještě před účinností akční nabídky apod.
  6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je ceník inzerce Služby SMSvoucher, který je v aktuální podobě zveřejněn na www.smsvoucher.cz/files/SMSvoucher-cenik.pdf.
  7. V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na svou obchodní politiku, je Neogenia oprávněna provést změny nebo úpravy těchto podmínek. Neogenia na tuto změnu upozorní v rámci webové prezentace www.smsvoucher.cz vždy v časovém předstihu, přičemž oznámí také datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených podmínek. Pokud smluvní partner (Uživatel, Poskytovatel) nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy podmínek nesdělí svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených podmínek, považuje se taková změna za jím odsouhlasenou a je vůči němu účinná dnem účinnosti změny podmínek. Neogenia je oprávněna jednostranně změnit i ceník, a to tak, že jeho nové údaje budou platné vždy pro platby učiněné po nabytí jeho účinnosti.
 2. Podmínky pro Inzerenty

  1. Budoucí Inzerent se může registrovat k využívání Služby SMSvoucher skrze obchodníka Neogenie. Registrací budoucí Inzerent činí vůči Neogenii závazný návrh na uzavření Dohody o poskytování Služby SMSvoucher (dále jen „Dohoda“). V případě, že Neogenia návrh akceptuje, zašle Inzerentovi potvrzení jeho registrace, a to buď písemně, nebo elektronicky na adresu Inzerenta. Registrace i uzavření Dohody je zdarma.
  2. Inzerent nabízí Plnění (zboží nebo službu) v rámci Služby prostřednictvím internetové adresy www.smsvoucher.cz. Plnění musí být vždy zvýhodněné proti standardní nabídce Inzerenta. Neogenia si vyhrazuje právo každou nabídku Plnění odsouhlasit a dle vlastního uvážení nezveřejnit. Nabídka Plnění nesmí být v rozporu s právním řádem čR ani jinak odporovat dobrým mravům. Schválení ze strany Neogenie podléhají i veškeré změny nabídek, které tak Inzerent není oprávněn učinit sám.
  3. Inzerent může umístit v rámci Služby SMSvoucher několik druhů nabídek, a to
   • dlouhodobé výhody pro registrované Uživatele Služby,
   • jednorázové akce,
   • opakující se akce.
  4. Po uzavření Dohody je Inzerent povinen platit Neogenii poplatek dle platného ceníku Služby SMSvoucher, a to až pro případ, že bude chtít uzavřít realizační smlouvu ke konkrétní nabídce. Aktivace každé akce je samostatně zpoplatněna jednorázovou částkou.
  5. Inzerent může Neogenii požádat o umístění své nabídky mezi nabídky VIP Inzerentů na internetových stránkách www.smsvoucher.cz za dohodnutých podmínek. Neogenia mu není povinna vyhovět.
  6. Za každou SMS zprávu, prostřednictvím které si Uživatel objedná plnění od Inzerenta, je Inzerent povinen uhradit Neogenii odměnu dle ceníku, a to bez ohledu na, zda na základě takové SMS zprávy skutečně dojde k realizaci obchodu mezi Uživatelem a Inzerentem.
  7. V případě nabídky Inzerenta, která bude klamavá nebo bude poškozovat ostatní soutěžitele nebo Neogenii, je Inzerent povinen zaplatit Neogenii smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení platného práva, těchto podmínek nebo dobrých mravů. Stejnou smluvní pokutu je Neogenia oprávněna požadovat v případě, že Inzerent Uživatelům opakovaně odmítne poskytnout Plnění dle své zvýhodněné nabídky zveřejněné na www.smsvoucher.cz. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je odůvodněna tím, že v takovém případě dochází i k porušení dobrého jména Neogenie a Služby SMSvoucher a Neogenii vzniknou nemalé náklady spojené s nápravou negativního stavu, což Inzerent bere na vědomí. Z tohoto důvodu je Neogenia rovněž oprávněna s okamžitou platností bez náhrady odstranit všechny nabídky Inzerenta, který výslovně souhlasí s tím, že nebude mít právo na další využití ani navrácení plnění.
 3. Podmínky pro Uživatele

  1. Uživatel se může registrovat k využívání Služby SMSvoucher elektronicky na internetové adrese www.smsvoucher.cz. Registrací Uživatel akceptuje závaznou nabídku Neogenie a uzavírá s Neogenií Smlouvu o poskytování Služby SMSvoucher (dále jen „Smlouva“), jejíž obsah je uveden níže v těchto podmínkách.
  2. Registrace Uživatele probíhá standardně automatickým systémem. Na registraci není právní nárok, Neogenia si vyhrazuje právo Uživatele do Služby dle vlastního uvážení nezaregistrovat nebo Službu SMSvoucher pozastavit či ukončit. Registrace je zdarma.
  3. Neregistrovaný Uživatel využívající SMSvoucher k Plnění od Poskytovatele prostřednictvím SMS zprávy odeslané na své telefonní číslo souhlasí s obchodními podmínkami krokem vložení a odeslání SMSvoucheru na jeho mobilní telefon. Cenu za SMS hradí Neogenia.
  4. Uživatel může v rámci Služby využít pouze omezený počet SMS voucherů – v rámci jedné nabídky Poskytovatele si může objednat Plnění pouze v omezeném množství dle možností Poskytovatele, standardně 1x za den na jednoho Uživatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že nabídky Poskytovatelů v rámci Služby jsou zvýhodněné proti standardní nabídce. Proto jsou Plnění omezená časově nebo množstvím (do vyprodání zásob). Neogenia doporučuje Uživateli před objednáním SMSvoucheru k Plnění ověřit, zda je nabídka Poskytovatele aktuálně platná.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Neogenia nenese žádnou odpovědnost za řádné poskytnutí Plnění ze strany Poskytovatelů ani za poskytnutí akční nabídky (slevy či jiné výhody) k Plnění.
  7. Uživatel uzavřením smlouvy dává Neogenii souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas k zasílání obchodních nabídek. Každým objednáním SMSvoucheru u daného Poskytovatele Uživatel dává tomuto Poskytovateli souhlas k zasílání obchodních nabídek.
  8. Uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět s okamžitou účinností. Neogenia je oprávněna k výpovědi Smlouvy, která nabývá účinnosti
   • ihned, pokud Uživatel nemá u Poskytovatelů žádné aktivní SMSvouchery k Plnění;
   • v okamžiku, kdy Uživatel dokončí odběr Plnění již objednaného skrze SMSvoucher v době výpovědi ze strany Neogenie.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace